طرح های شاخص بالینی

مقایسه تغییرات پروتئین های التهابی بین دو پروتکل کراس لینک استاندارد و تسریع شده

مقایسه تغییرات پروتئین های التهابی بین دو لنز آرتی فلکس و آرتیزان بیماران های میوپ

بررسی نتایج INTACS بر کراتوکونوس پیشرونده خفیف و متوسط

بررسی نتایج دراز مدت آستیگماتیسم باقیمانده بین دو روش PRK-MMC و فمتولیزیک با در نظر گرفتن گرید آستیگماتیسم پایه

بررسی تکرارپذیری شاخص های اندازه گیری توسط پنتاکم در بیماران کراتوکونوسی و بعد از کراس لینک

123