طرح های شاخص اپیدمیولوژیک

طرح تحقیقاتی جمعیتی "بررسی تروماهای چشمی ناشی از تصادفات جاده ای" مشترک با نیروی انتظامی کشور

طرح تحقیقاتی کشوری "بررسی حساسیت معاینات بینایی سنجی مدارس"

طرح تحقیقاتی جمعیتی "Shahroud Cohort Eye Study"

طرح تحقیقاتی جمعیتی "Tehran Eye Study"

طرح تحقیقاتی کشوری "تعیین rate جراحی کاتاراکت در ایران" در دو فاز

1