مقایسه تغییرات پروتئین های التهابی بین دو پروتکل کراس لینک استاندارد و تسریع شده

عنوان طرح :
مقایسه تغییرات پروتئین های التهابی بین دو پروتکل کراس لینک استاندارد و تسریع شده
حجم نمونه :
تاریخ آغاز
تاریخ پایان :
 
حامیان طرح :
 
توضیحات :