بررسی نتایج دراز مدت آستیگماتیسم باقیمانده بین دو روش PRK-MMC و فمتولیزیک با در نظر گرفتن گرید آستیگماتیسم پایه

عنوان طرح :
بررسی نتایج دراز مدت آستیگماتیسم باقیمانده بین دو روش PRK-MMC و فمتولیزیک با در نظر گرفتن گرید آستیگماتیسم پایه
حجم نمونه :
تاریخ آغاز
تاریخ پایان :
 
حامیان طرح :
 
توضیحات :