کتاب و نشریات

جراحی رفراکتیو


دکتر سید حسن هاشمی و همکاران

پرستار چشم پزشکی


دکتر سید حسن هاشمی، دکتر مسعود اقصائی فرد

راهنمای مراقبت های چشمی


Jonathan D. Trobe , MD

ناخنک


دکتر سید حسن هاشمی، دکتر احمد خیرخواه، دکتر شکیبا عباداللهی ...

مراقبین چشم در ایران


12