افتخارات

  • کسب رتبه اول جشنواره رازی در بخش مراکز تحقیقات غیر دولتی حامی پژوهش در سال 1394
  • کسب رتبه اول جشنواره چشم پزشکی فارابی توسط یکی از محققین این مرکز(آقای دکتر خبازخوب) در سال 1391
  • کسب رتبه اول جشنواره چشم پزشکی فارابی توسط یکی از محققین این مرکز (آقای دکتر سید حسن هاشمی) در سال 1390
  • کسب رتبه اول جشنواره رازی در بخش مراکز تحقیقاتی غیر دولتی در سال 1389
  • کسب رتبه اول جشنواره رازی در بخش محقق جوان توسط یکی از محقیقن این مرکز (آقای دکتر خبازخوب) در سال 1388
  • کسب رتبه دوم جشنواره رازی محقق گروه جراحی توسط یکی از محققین این مرکز(آقای دکتر سید حسن هاشمی) در سال 1388
  • کسب  رتبه 5 از 98 مرکز در گروه مراکز بالینی 1 تا 3 سال در ارزشیابی سال 90 وزارت بهداشت
  • کسب  رتبه 4 از 89 مرکز در گروه مراکز بالینی 1 تا 3 سال در ارزشیابی سال 91 وزارت بهداشت
  • کسب  رتبه 14 از 152 مرکز در گروه مراکز بالینی بالای 3 سال در ارزشیابی سال 92 وزارت بهداشت
  • کسب  رتبه 24 از 176 مرکز در گروه مراکز بالینی بالای 3 سال در ارزشیابی سال 93 وزارت بهداشت