معرفی برنامه دکترای تخصصی پژوهشی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی در سال 1391 سال موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research) گردید.

در این دوره داوطلبین واجد شرایط طبق ضوابط و آیین نامه وزارت بهداشت در فیلدهای تحقیقاتی بالینی چشم پزشکی و علوم بهداشتی مرتبط با چشم تحصیل می نمایند. این دوره با همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. واحدهای تئوری دانشجویان منتخب، در دانشگاه و فعالیت پژوهشی ایشان در مرکز تحقیقات سپری خواهد شد. تاکنون دو دانشجو در این مقطع در فیلد تحقیقات بالینی و تحقیقات بهداشتی جذب و در حال تحصیل می باشند. بر اساس ظرفیت های مرکز تحقیقات و طبق مجوز اخذ شده، 3 دانشجوی دیگر در سال تحصیلی پیش رو جذب خواهند شد.

چشم انداز برگزاری این دوره پرورش محققین توانمند جهت ارتقای فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف سلامت بینایی در سطح ملی و بین المللی مخصوصا در راستای اهداف WHO (Vision 2020) می باشد.