طرح تحقیقاتی جمعیتی "بررسی تروماهای چشمی ناشی از تصادفات جاده ای" مشترک با نیروی انتظامی کشور

عنوان طرح :
طرح تحقیقاتی جمعیتی "بررسی تروماهای چشمی ناشی از تصادفات جاده ای" مشترک با نیروی انتظامی کشور
حجم نمونه :
تاریخ آغاز
تاریخ پایان :
 
حامیان طرح :
 
توضیحات :