طرح تحقیقاتی جمعیتی "Shahroud Cohort Eye Study"

عنوان طرح :
طرح تحقیقاتی جمعیتی "Shahroud Cohort Eye Study"
حجم نمونه :
تاریخ آغاز
تاریخ پایان :
 
حامیان طرح :
 
توضیحات :