طرح تحقیقاتی کشوری "تعیین rate جراحی کاتاراکت در ایران" در دو فاز

عنوان طرح :
طرح تحقیقاتی کشوری "تعیین rate جراحی کاتاراکت در ایران" در دو فاز
حجم نمونه :
تاریخ آغاز
تاریخ پایان :
 
حامیان طرح :
 
توضیحات :