اسامی پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی پژوهشی

پس از انجام مصاحبه تخصصی با داوطلبین واجد شرایط شرکت در آزمون پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی سه نفر زیر بعنوان پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور برگزیده شدند.

  1. خانم زهرا حیدری
  2. خانم اعظم علوانی
  3. خانم مژگان پاک بین