همکاری دو مرکز تحقیقات بخش خصوصی

جلسه اى براى اغاز همکارى هاى علمى بین دو مرکز تحقیقات چشم پزشکى نور و بصیر تشکیل شد. محورهاى مقدماتى مورد بحث شامل برگزارى سمینارهاى علمى مشترک و طراحى و اجراى پروژه هاى اپیدمیولوژیک و بالینى بود.

در این جلسه مدیر مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک نور و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، مدیر عامل کلینیک چشم بصیر، مدیر مرکز تحقیقات چشم پزشکی بصیر و کارشناس این مرکز حضور داشتند.

نتیجه جلسه برنامه ریزى براى برگزارى سمینارهاى علمى و آغاز یک پروژه بالینى مشترک بود.